☰ Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Grafika zawierająca herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Poniedziałek 19.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zadania

Celem działania DZPK jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów parków kajobrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami ekorozowju.

Do najważniejszych zadań DZPK należy:

- nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu środowiska w parkach wchodzących w skład Zespołu Parków
- popularyzowanie i ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych
- współdziałanie ze służbami ochrony przyrody podległymi Wojewodzie w ramach nadzoru nad innymi formami ochrony przyrody
  na nadzorowanym terenie
- realizacja zadań wynikających z dydaktycznych funkcji parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody
- gromadzenie i aktualizowanie informacji na temat obiektów chronionych i stanu środowiska przyrodniczego
- inicjowanie i koordynowanie prac naukowo-badawczych oraz innych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz 
  nadzorowanych obszarów chronionych
- podejmowanie prac zabezpieczających nadzorowane obszary i obiekty oraz prac w zakresie zagospodarowania turystycznego
  i udostępniania terenu turystom
- opiniowanie dla potrzeb Wojewody projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów
  lokalizacji inwestycji i obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, programów zagospodarowania turystycznego,
  gospodarki leśnej i łowieckiej
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń lub naruszeń walorów nadzorowanych obszarów i obiektów
  przyrodniczych
- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami 
  społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i prowadzenia racjonalnej
  gospodarki zasobami przyrody
- współdziałanie z innymi parkami krajobrazowymi, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami i innymi -
  zajmującymi się działalnością proekologiczną
- współpraca zagraniczna w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Szczegółowo działalność DZPK określają niżej wymienione akty prawne:

* Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)
* Statut DZPK stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 171 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 1999 r.
* Rozporządzenia Wojewody lub Wojewodów o utworzeniu poszczególnych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Wytworzył:
Piotr Śnigucki & Paweł Sendecki
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2003-12-16 16:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2003-12-16 19:17:51)
 
 
liczba odwiedzin: 926304

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X