☰ Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Grafika zawierająca herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Poniedziałek 19.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin działania Rady Parków

 

Regulamin

działania Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

§1

Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwana dalej Radą, działa na podstawie art. 99 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) i Uchwały nr 1673/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

§2

Rada składa się z 20 członków powołanych przez Zarząd Województwa na kadencję trwającą 5 lat, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli:

 1. nauki;
 2. praktyki;
 3. właściwych terytorialnie samorządów gminnych i wojewódzkich;
 4. organizacji ekologicznych;
 5. organizacji gospodarczych.

 

§3

Członkostwo w Radzie może ustać na skutek:

 1. złożenia rezygnacji;
 2. śmierci członka Rady;
 3. odwołania przez Zarząd Województwa.

 

§4

Organem Rady jest Prezydium, w skład którego wchodzą : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i pięciu członków. Prezydium Rady w sytuacjach uzasadnionych pilnością sprawy lub innymi ważnymi przyczynami, merytorycznie rozpatruje poszczególne sprawy, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę.

 

 

§5

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:

– Zarządu Województwa lub Dyrektora DZPK;

– zwykłej większości członków Rady.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi  Zastępca Przewodniczącego.
 2. Uchwały na posiedzeniach Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.
 4. Członkowie Rady mają prawo do odrębnego stanowiska (votum separatum).
 5. Dopuszcza się głosowanie w trybie tajnym, w przypadku jego zgłoszenia przez członka Rady.
 6. Podstawą do wyrażenia opinii może być uzyskanie od członków  Rady wypowiedzi w drodze pisemnej lub elektronicznej.
 7. W posiedzeniach Rady i posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni specjaliści, przedstawiciele organów samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych tematyką posiedzenia.
 8. Powiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno nastąpić co najmniej siedem dni przed posiedzeniem w możliwie najbardziej skutecznej formie, tj. pisemnie i dodatkowo telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6

Do zadań Rady należą w szczególności zadania zawarte w art. 99 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.):

 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
 4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

 

§7

Z posiedzeń Rady i Prezydium Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub Zastępca - po jego przyjęciu przez Radę na najbliższym posiedzeniu. Protokół powinien być rozesłany członkom Rady . Protokoły z posiedzeń Rady otrzymuje do wiadomości Dyrektor Wydziału Środowiska  Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

§8

 1. Działalność Rady jest finansowana z budżetu województwa.
 2. Członkom Rady  zgodnie z art. 100 ustawy o ochronie przyrody, zamieszkałym poza miejscowością w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 §2 Kodeksu Pracy.

 

§9

Rada działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody i niniejszy regulamin.

 

§10

Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie w jakim następuje zatwierdzenie regulaminu.

 

§11

Rada składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§12

1. Obsługę kancelaryjno-techniczną Rady prowadzi DZPK.

2. Korespondencja związana z funkcjonowaniem Rady otrzymuje symbol RDZPK.

 

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą na posiedzeniu Rady Parku.

 

Regulamin zatwierdził

Przewodniczący RDZPK

Wytworzył:
Katarzyna Ossowska - Kościelniak
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2016-05-16 07:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2016-05-16 07:38:45)

 
 
liczba odwiedzin: 926284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X