☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Czwartek 02.07.2020

zaawansowane

Regulamin działania Rady Parków

 

Regulamin

działania Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

§1

Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwana dalej Radą, działa na podstawie art. 99 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) i Uchwały nr 1673/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

§2

Rada składa się z 20 członków powołanych przez Zarząd Województwa na kadencję trwającą 5 lat, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli:

 1. nauki;
 2. praktyki;
 3. właściwych terytorialnie samorządów gminnych i wojewódzkich;
 4. organizacji ekologicznych;
 5. organizacji gospodarczych.

 

§3

Członkostwo w Radzie może ustać na skutek:

 1. złożenia rezygnacji;
 2. śmierci członka Rady;
 3. odwołania przez Zarząd Województwa.

 

§4

Organem Rady jest Prezydium, w skład którego wchodzą : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i pięciu członków. Prezydium Rady w sytuacjach uzasadnionych pilnością sprawy lub innymi ważnymi przyczynami, merytorycznie rozpatruje poszczególne sprawy, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę.

 

 

§5

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:

– Zarządu Województwa lub Dyrektora DZPK;

– zwykłej większości członków Rady.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi  Zastępca Przewodniczącego.
 2. Uchwały na posiedzeniach Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.
 4. Członkowie Rady mają prawo do odrębnego stanowiska (votum separatum).
 5. Dopuszcza się głosowanie w trybie tajnym, w przypadku jego zgłoszenia przez członka Rady.
 6. Podstawą do wyrażenia opinii może być uzyskanie od członków  Rady wypowiedzi w drodze pisemnej lub elektronicznej.
 7. W posiedzeniach Rady i posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni specjaliści, przedstawiciele organów samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych tematyką posiedzenia.
 8. Powiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno nastąpić co najmniej siedem dni przed posiedzeniem w możliwie najbardziej skutecznej formie, tj. pisemnie i dodatkowo telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6

Do zadań Rady należą w szczególności zadania zawarte w art. 99 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.):

 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
 4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

 

§7

Z posiedzeń Rady i Prezydium Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub Zastępca - po jego przyjęciu przez Radę na najbliższym posiedzeniu. Protokół powinien być rozesłany członkom Rady . Protokoły z posiedzeń Rady otrzymuje do wiadomości Dyrektor Wydziału Środowiska  Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

§8

 1. Działalność Rady jest finansowana z budżetu województwa.
 2. Członkom Rady  zgodnie z art. 100 ustawy o ochronie przyrody, zamieszkałym poza miejscowością w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 §2 Kodeksu Pracy.

 

§9

Rada działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody i niniejszy regulamin.

 

§10

Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie w jakim następuje zatwierdzenie regulaminu.

 

§11

Rada składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§12

1. Obsługę kancelaryjno-techniczną Rady prowadzi DZPK.

2. Korespondencja związana z funkcjonowaniem Rady otrzymuje symbol RDZPK.

 

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą na posiedzeniu Rady Parku.

 

Regulamin zatwierdził

Przewodniczący RDZPK


 
 
ilość odwiedzin: 834261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X